โรงเรียนเมืองนครนายก

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนเมืองนครนายก
History of Muang Nakhon Nayok School

        โรงเรียนเมืองนครนายกตั้งอยู่ เลขที่ 5 หมู่  7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (สพม.ปจนย)  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 20 ไร่ 24 ตารางวา

        Muang Nakhon Nayok School is located at 5 Moo 7, Tha Chang Subdistrict, Mueang Nakhon Nayok District. Nakhon Nayok Province Under the Office of the Secondary Educational Service Area, Prachinburi, Nakhon Nayok (NESDB), offering courses at the secondary education level 1 to the secondary school year 6, area 20 rai 24 square wa

        อดีต โรงเรียนเมืองนครนายกแต่เดิมเคยเป็นโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2496 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.3 ระยะเริ่มต้น อาศัยโรงเรียนวัดท่าช้างเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และในปี พ.ศ. 2498 ได้สร้างอาคารเรียนเป็นของตนเอง ในที่ดินของกรมชลประทาน จำนวน 18 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

        In the past, Muang Nakhon Nayok School was originally a school under the Special Education Division. Founded on May 17, 1953, opened from Matthayom 1 – 3, the beginning of the school, Wat Tha Chang as a place for teaching and in the year 2498 built a school building belonging to self In the land of the Royal Irrigation Department of 18 rai 3 ngan 20 square wah

        ปี พ.ศ. 2503 แผนการศึกษาของชาติเปลี่ยนระบบ จาก ม.1 – ม.3 เป็น ป.5 – ป.7 ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนยุบชั้นประถมศึกษาและขยายการศึกษาขั้นสูงเป็นระดับมัธยมศึกษา คือ มศ.1 – มศ.3 และในปี พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่น รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมาปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณหอประชุม จึงได้ขยายพื้นที่เป็น 20 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

        In 1960, the national education plan changed the system from Matthayom 1 – 3 to Pratom 5 – 7. Later in 1977, the school dissolved elementary school and expanded the level of higher education. Secondary education is Matthayom 1 – 3 and in the year 1984, the school was selected by the Ministry of Education as an outstanding school. Received a royal award on July 2, 1984 from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Siam Boromrajakumari. Later in the year 2534 has been budget auditorium. Therefore expanded the area to 20 rai, 2 ngan, 24 square wah

        ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (สพม.ปจนย.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 และช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 เขตพื้นที่ให้บริการ จำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 1 ถึง 13 และ ตำบลท่าทราย หมู่ที่ 1 ถึง 7

        Currently, it is a school under Prachinburi Secondary Educational Service Area Office, Nakhon Nayok (NESDB), Office of the Basic Education Commission. Ministry of Education Offering classes for the third level, the lower secondary level, M. 1 – M. 3, and the level 4, the upper secondary level, M. 4 – M. 6, service areas of 20 villages, namely Tha Chang Subdistrict, Village No. 1 to 13 and Subdistrict. Tha Sai, Moo 1 to 7

ความคิดเห็น