โรงเรียนเมืองนครนายก

ITA โรงเรียนเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน  
o1 โครงสร้าง โครงสร้างสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
o2 ข้อมูลผู้บริหาร  ฝ่ายบริหาร
o3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลติดต่อ ติดต่อเรา
การประชาสัมพันธ์  
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Page

EIT (1)

EIT (2)

o6 Q&A แชทสอบถาม
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2566 – 2570
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 2566
การปฏิบัติงาน
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ คู่มือการบริการสำหรับผู้รับบริการ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ สถิติข้อมูลการให้บริการ
o13 E-Service ระบบตรวจสอบผลการเรียน SGS

วิธีการใช้งานระบบ SGS

เว็บไซต์โรงเรียน

Facebook Page

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เอกสารการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2567
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ ปีงบประมาณ 2567
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ปีงบประมาณ 2567
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ในปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o22 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางปฏิบัติตนฯ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อตกลงความร่วมมือ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย ์No Gift Policy
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สร้างวัฒนธรรม งดรับ งดให้
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผล
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ภาพ1 ภาพ2 ภาพ3
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ฯ ป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลฯ 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลฯ
ความคิดเห็น