โรงเรียนเมืองนครนายก

ITA โรงเรียนเมืองนครนายก

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนเมืองนครนายก
Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
YouTube Channel โรงเรียนเมืองนครนายก
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A เว็บไซต์โรงเรียนเมืองนครนายก
Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
o9 Social Network Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
YouTube Channel โรงเรียนเมืองนครนายก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
1. การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. การปฏิบัติ
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการบฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
3. การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการงานทะเบียนวัดผล
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service ตรวจสอบผลการเรียนด้วยระบบ SGS (สพฐ)
ตรวจสอบผลการเรียนด้วยระบบ SMS
ระบบข้อสอบอัตนัย (สอบข้อเขียนออนไลน์)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุ
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานตำแห่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำหนดจำนวนครั้งของการลา
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การให้โทษ
ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
การประเมินเงินเดือน
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทาง เว็บไซต์โรงเรียน และ Facebook เพจของโรงเรียน
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทาง เว็บไซต์โรงเรียน และ Facebook เพจของโรงเรียน
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การจัดการประชุมผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประะเมินความเสี่ยงประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส