ITA โรงเรียนเมืองนครนายก

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนเมืองนครนายก
Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
YouTube Channel โรงเรียนเมืองนครนายก
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A เว็บไซต์โรงเรียนเมืองนครนายก
Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
09 Social Network Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
YouTube Channel โรงเรียนเมืองนครนายก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
1. การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. การปฏิบัติ
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน