โรงเรียนเมืองนครนายก

ITA โรงเรียนเมืองนครนายก

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
05 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนเมืองนครนายก
Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
YouTube Channel โรงเรียนเมืองนครนายก
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A เว็บไซต์โรงเรียนเมืองนครนายก
Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
09 Social Network Facebook Page โรงเรียนเมืองนครนายก
YouTube Channel โรงเรียนเมืองนครนายก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
1. การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. การปฏิบัติ
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการบฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
3. การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการงานทะเบียนวัดผล
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service ตรวจสอบผลการเรียนด้วยระบบ SGS (สพฐ)
ตรวจสอบผลการเรียนด้วยระบบ SMS
ระบบข้อสอบอัตนัย (สอบข้อเขียนออนไลน์)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุ
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานตำแห่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำหนดจำนวนครั้งของการลา
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การให้โทษ
ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
การประเมินเงินเดือน
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทาง เว็บไซต์โรงเรียน และ Facebook เพจของโรงเรียน
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทาง เว็บไซต์โรงเรียน และ Facebook เพจของโรงเรียน
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การจัดการประชุมผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประะเมินความเสี่ยงประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส