โรงเรียนเมืองนครนายก

SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

SDQ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน SDQ

  1. คุณครูที่ปรึกษา ส่งลิงก์แบบฟอร์มการประเมินให้กับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
  2. ดำเนินการ ติดตาม การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในชั้นเรียนของครูที่ปรึกษา
  3. เมื่อการกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลกับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4. ฝ่ายงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการประมวลผล และจัดพิมพ์เอกสารผลการประเมินให้แก่ชั้นเรียนที่ครบ
  5. ครูที่ปรึกษานำเอกสารลงแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน