โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธาน2564

10 มีนาคม 2564 : โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้สมัครคัดเลือก ได้แก่

หมายเลข 1 พรรค “คบเพลิงนำหน้า ข้ารักษ์ ม.น.ย.”
หัวหน้าพรรค : นายจิรภัทร รักซ้อน
รองหัวหน้าพรรค : นางสาวนภาพร แสงทอง
เลขานุการ : นางสาวกนกพร ปานอุทัย

หมายเลข 2 พรรค “ม.น.ย. รวมใจรัก”
หัวหน้าพรรค : นายตะวัน อารี
รองหัวหน้าพรรค : นางสาวณัฐธิดา จูงงาม
เลขานุการ : นางสาวสุภาวดี เอี่ยมเทียน

 

 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

มีผู้ลงคะแนนจำนวน 126 คน (นักเรียนและครู)
หมายเลข 1 ได้คะแนน 52 คะแนน หรือ ร้อยละ 58.7
หมายเลข 2 ได้คะแนน 74 คะแนน หรือ ร้อยละ 41.3

ดังนั้น ผู้ที่ได้เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2564 คือ นายตะวัน อารี หัวหน้าพรรค “ม.น.ย. รวมใจรัก”

ความคิดเห็น