โรงเรียนเมืองนครนายก

กรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองนครนายก

1. นายสุทัศน์  จั่นเหลือ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2. นายสุพจน์  อินไชยะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. พระอธิการภานุ  ฐานิโย กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
4. นางทองสุข  สุขดี กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
5. นางวรรณี  ผิวพรรณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6. นายสุขรัก  สร้อยทอง กรรมการผู้แทนครู
7. นางจริยาพร  ชอบอาษา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
8. นางสาวอัจฉรา  จั่นเหลือ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
9. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก กรรมการและเลขานุการ

 

ความคิดเห็น