โรงเรียนเมืองนครนายก

ข้อมูลพื้นฐาน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน/School Buddha Image

พระพุทธรูปปางลีลา
Buddha statue.

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน/School emblem

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเมืองนครนายก
The emblem of Muangnakhonnayok School.

เป็นรูปคบเพลิง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความโชติช่วงแห่งปัญญาดุจเปลวเพลิง
It is a torch, meaning prosperity. The flame of wisdom is like a fire.

ข้อมูลทั่วไป/General information

รหัสโรงเรียน 10 หลัก/School code : 1026170151

รหัส SMIS 8 หลัก/SMIS code : 26012001

รหัส OBEC 6 หลัก/OBEC code : 170151

เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก/Taxpayer number : 0994000093691

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนเมืองนครนายก

School name : Muang Nakhon Nayok School.

อักษรย่อ/Abbreviations : ม.น.ย.

ปรัชญา/philosophy : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก/Wisdom is the light in the world.

สีประจำโรงเรียน/School color : แดง-เหลือง/Red-yellow

สีแดง หมายถึง ความมีปัญญา ความกล้าหาญ
Red means intelligence, courage.
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งคุณธรรม สีแห่งความเยือกเย็น
Yellow represents the color of virtue. The color of coolness.
ซึ่งรวมกันแล้ว หมายถึง นักเรียนทุกคนต้องมีปัญญา มีคุณธรรม
Which together means that every student must have wisdom, morality.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน/School tree : ต้นตะแบก/Lagerstroemia L.

ที่อยู่/Address :

เลขที่ 85 หมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000

No. 85 Village No. 7, Ban Tha Chang, Tha Chang Subdistrict, Mueang Nakhon Nayok District Nakhon Nayok Province, Postal Code 26000.

ขนาดพื้นที่/Area size : 20 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา/20 rai 2 ngan 24 square meters.

โทรศัพท์/Phone number : 0-3731-6378 / +66-3731-6378

ระดับชั้นที่เปิดสอน/Classes offered : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย/Secondary Education Years 1-6.

ก่อตั้งเมื่อ/Established : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2496/17 May 1953.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพม.ปจนย./ Distance from school to SESAOPN : 30 กิโลเมตร/30 Km.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ/Distance form school to District office : 7.1 กิโลเมตร/7.1Km.

พื้นที่ให้บริการของโรงเรียน/School service area :

จำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 1 ถึง 13 และ ตำบลท่าทราย หมู่ที่ 1 ถึง 7

20 villages including Tha Chang Subdistrict, Moo 1 to 13 and Tha Sai Subdistrict, Village No. 1 to 7.

แผนผังโรงเรียน/School layout

ความคิดเห็น