โรงเรียนเมืองนครนายก

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ฝ่ายบริหารของโรงเรียน

 

นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก
Facebook pageWebsiteEmail
นายธีรพงษ์ จันดีสา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
WebsiteEmailโทรศัพท์
นางสาววลัยพร แก้วปิยะทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
WebsiteEmailโทรศัพท์
นายมนต์เทพ สุดใจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
WebsiteEmailโทรศัพท์
นายสุขรัก สร้อยทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
WebsiteEmailโทรศัพท์
ความคิดเห็น