โรงเรียนเมืองนครนายก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์/Vision

โรงเรียนเมืองนครนายก เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนร่วมประสาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากล
Muang Nakhon Nayok School It is a school of learning Community coordination Management according to the principles of good governance Based on the philosophy of sufficiency economy comparable to international standards

พันธกิจ/Mission

1. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญา
1. To raise awareness in the community to see the importance and take part in the development of education
2. Encourage students to have knowledge. The ability to compare international standards based on philosophy

เป้าประสงค์/Objective

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนดำรงชีวิตตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1. Develop students to have morality. Ethics and adheres to the philosophy of sufficiency economy 80% or more
2. Develop personnel and learners to live happily in society for 80 percent or more.
3.The school can be managed according to good governance principles for 80% efficiency or more.

ความคิดเห็น