โรงเรียนเมืองนครนายก

อัตลักษณ์/เอกลัษณ์/กลยุทธ์

อัตลักษณ์/Identity

“มารยาทงามอย่างไทย แจ่มใสร่าเริง”
Thai beauty etiquette. Cheerful.

เอกลักษณ์/Uniqueness

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
Conservation of Thai culture

กลยุทธ์/Strategy

กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

Strategy No. 1 Develop the quality of learners according to educational standards.
Strategy No. 2 Cultivate morality, ethics, Thai identity and way of life according to the sufficiency economy philosophy.
Strategy No. 3 Develop administrators, teachers and educational personnel to perform their duties to their full potential. And meet professional standards
Strategy No. 4 Develop an educational management system with results-based and participation in responsibility for the quality of education.

ความคิดเห็น