โรงเรียนเมืองนครนายก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

อัลบั้มภาพกิจกรรมของโรงเรียน

2566

8 กันยายน : งานเกษียณอายุชารการ ครูไกรวัลย์ ศรีสิทธิกุล
3 กันยายน : โครงการ ม.น.ย. ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด
29 สิงหาคม : วันอาเซียน ประจำปี 2566
20-23 สิงหาคม : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
10 สิงหาคม : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
28 กรกฎาคม : กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566
28 กรกฎาคม : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปี 2566
28 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566
14 กรกฎาคม : อบรมต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566
22 มิถุนายน : พิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตร ประจำปี 2566
31 พฤษภาคม : อบรมทักษะดิจิทัล หลักสูตร CANVA 2566
27-28 กุมพาพันธ์ : พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
15 กุมภาพันธ์ : กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเมืองนครนายก
10 กุมภาพันธ์ : ภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
10 กุมภาพันธ์ : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
10 กุมภาพันธ์ : ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2565
2 กุมภาพันธ์ : ทัศนศึกษาดรีมเวิลด์ ปีการศึกษา 2565
19 มกราคม : มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565
17 มกราคม : กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2566

2565

30 ธันวาคม : ประมวลภาพกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565
25 พฤศจิกายน : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
9 พฤศจิกายน : นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สมพ.ปจนย. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามการเปิดภาคเรียน 2/2565
8 พฤศจิกายน : กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565
3 พฤศจิกายน : น.ส.ดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย. ลงพื้นที่นิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
19 กันยายน : ประเมินวิทยฐานะครูผู้สอน 2565
12 กันยายน : มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน “โทษของกัญชาและยาเสพติด”
26 สิงหาคม : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
27 กรกฎาคม : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 กรกฎาคม : พิธีสวนสนาม ประจำปี 2565
29 มิถุนายน : พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
21 มิถุนายน : มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน E-Sports ประเภทเกม FreeFire
16 มิถุนายน : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
30 พฤษภาคม : ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ เยี่ยมเยียนโรงเรียนเมืองนครนายก
22 มีนาคม : กวนน้ำยาล้างจาน
03 มีนาคม : กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2565
03 มีนาคม : กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
18 – 20 มกราคม : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

2564

29 ตุลาคม : งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
18 สิงหาคม : กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
01 มิถุนายน : รับเอกสารเเละอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
09 เมษายน : พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
05 – 06 เมษายน : โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ณ ศรีกะอางค์แคมป์ ต.ศรีกะอาง อ.เมือง จ.นครนายก
11 – 22 มีนาคม : แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก ปีการศึกษา 2564 ในเขตพื้นที่บริการ
17 มีนาคม : พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
24 กุมภาพันธ์ : การตรวจสอบภายใน(การเงิน)

2563

02 ธันวาคม : พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2563
08 พฤศจิกายน : ศึกษาดูงานการทำไข่เค็มมะดัน วิสาหกิจชุมชน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก
04 พฤศจิกายน : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
29 ตุลาคม : พิธีอำลาครูจีรพร พานทอง เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก
29 กันยายน : การสอนจริยะศึกษา
29 กันยายน : มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.นครนายก ประจำปี 2563
25 กันยายน : โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่ภาคปฏิบัติ
23 สิงหาคม : การจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา
21 สิงหาคม : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน ปีการศึกษา 2563
21 สิงหาคม : กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ปีการศึกษา 2563
11 สิงหาคม : พิธีไหว้ครู และวันแม่แห่งชาติ
03 กรกฎาคม : กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน ตามมาตราการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19
25 มิถุนายน : มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
11 มิถุนายน : สพม.7 นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนทางไกล
11 มิถุนายน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ พร้อมผู้อำนวยการ สพม.7 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
04 มีนาคม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
26 ก.พ. – 4 มี.ค. : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
04 มีนาคม : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ COVID-19
20 กุมภาพันธ์ : แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก ปีการศึกษา 2563
20 กุมภาพันธ์ : มอบเกียรติบัตร โครงการของหายได้คืน
14 มกราคม : เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
27 ม.ค. – 13 ก.พ. : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา อ.ปากพลี จ.นครนายก
30 มกราคม : มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
28 มกราคม : อบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์
24 มกราคม : อบรมโครงการใช้งาน Application พ้นภัย สำหรับสถานศึกษา
20 มกราคม : รับทุนการศึกษาจากชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ จ.นครนายก
15 มกราคม : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
10 มกราคม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย อบต.ท่าช้าง สนับสนุนของขวัญวันเด็ก
10 มกราคม : อำลาคุณครูอริยศักดิ์ โพธิ์ไทร บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม จ.สระแก้ว

2562

26 ธันวาคม : ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
25 ธันวาคม : กิจกรรมวันคริสมาสต์
19 ธันวาคม : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
11 ธันวาคม : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แดง-เหลืองเกม ประจำปีการศึกษา 2562
06 ธันวาคม : ผู้อำนวยการกล่าวให้กำลังใจคณะครู-นักเรียนเดินทางไปแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
06 ธันวคม : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
29 พฤศจิกายน : สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562
27 พฤศจิกายน : พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”
25 พฤศจิกายน : กิจกรรมสวดมนต์หมู่
30 ตุลาคม : กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562
27 กันยายน : ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
01 ตุลาคม : การตรวจเยี่ยมโรงเรียนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดย สพม.7
01 ตุลาคม : การออกติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
30 กันยายน : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
26 กันยายน : ค่าย DIT YOUTH CAMP 2019
12 กันยายน : มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาภายนอก
29 สิงหาคม : ประชุมร้านค้าของโรงเรียน
29 สิงหาคม : ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยจังหวัดนครนายก
16 สิงหาคม : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
09 สิงหาคม : กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2562
09 สิงหาคม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
07 สิงหาคม : แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี
26 กรกฎาคม : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
22 กรกฎาคม : โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นงานซ่อมบำรุงจักรยานยนต์เบื้องต้น โดย ว.เทคนิคนครนายก
19 กรกฎาคม : การตรวจสอบภายใน (การเงิน)
15 กรกฎาคม : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
12 กรกฎาคม : ภาพกิจกรรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน”
09 กรกฎาคม : กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น
03 กรกฎาคม : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
26 มิถุนายน : กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
25 มิถุนายน : โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
24 มิถุนายน : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
24 มิถุนายน : การประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้นมนุษย์
20 มิถุนายน : อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน
20 มิถุนายน : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
06 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
04 มิถุนายน : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
30 พฤษภาคม : พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
29 มีนาคม : มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน
05 มีนาคม : เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.น.ย.
04 มีนาคม : ต้อนรับผู้อำนวยการบัณฑิต โชคถนอมจิตต์
01 มีนาคม : ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
15 กุมภาพันธ์ : เลือกตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
13 กุมภาพันธ์ : พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
07 กุมภาพันธ์ : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
23-25 มกราคม : เหลืองแดงเกม ประจำปีการศึกษา 2561
24 มกราคม : มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดีและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
11 มกราคม : ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
09 มกราคม : กิจกรรมลูกเสือนอกสถานศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

2561

20 ธันวาคม : Christmas Day 2018
29 พฤศจิกายน : สอบนักธรรม ประจำปี 2561
14 พฤศจิกายน : พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
02 พฤศจิกายน : ส่งผู้อำนวยการสาณิศ และครูวลัยลักษณ์
01 พฤศจิกายน : ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน อำลาผู้อำนวยการสาณิศ
31 ตุลาคม : โครงการคุณธรรม จริยธรรม
29 สิงหาคม : ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา คุณน้าสมชาย มะเปี่ยม
26 กันยายน : โครงการค่ายส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
22 สิงหาคม : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
20 สิงหาคม : มอบรางวัลการแข่ขันวอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
15 สิงหาคม : อบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2561
10 สิงหาคม : ASEAN DAY ประจำปี 2561
10 สิงหาคม : ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
10 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
03 สิงหาคม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ปีการศึกษา 2561
26 กรกฎาคม : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
26 กรกฎาคม : พระเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
11 กรกฎาคม : คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปี 2561
29 มิถุนายน : วันสภาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน : กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
15 มิถุนายน : วิทยากรจาก สภ.เมืองนครนายก ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
15 มิถุนายน : โครงการแนะแนวอาชีพ
14 มิถุนายน : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
1 เมษายน : ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
26 มีนาคม : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
19-20 มีนาคม : ค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
27-28 มกราคม : โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
26 มกราคม : ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
22-23 มกราคม : แดงเหลืองเกม ประจำปีการศึกษา 2560 อัลบั้มที่ 2
22-23 มกราคม : แดงเหลืองเกม ประจำปีการศึกษา 2560 อัลบั้มที่ 1

2560

25 ธันวาคม : Christmas Day 2017
19 ธันวาคม : โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
15 ธันวาคม : กิจกรรมค่ายอาสา โดยนักศึกษา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
08 ธันวาคม : กิจกรรมโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย”
26 พฤศจิกายน : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานชุดโปรแกรม G-Suite for Education
22 พฤศจิกายน : พิธีถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2560
22 พฤศจิกายน : กิจกรรมอบรมความรู้ไฟฟ้า จากคณะวิศวกรรมศาตร์ มศว.
22 พฤศจิกายน : ยินดีต้อนรับครูยิ่งลักษณ์ เพียรพิทักษ์
09 พฤศจิกายน : สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
09 พฤศจิกายน : ถวายภัตตราหารเพลพระภิกษุดูแลการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
08 พฤศจิกายน : พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30 ตุลาคม : เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
25 กันยายน : งานเกษียณครูโรงเรียนเมืองนครนายก ประจำปี 2560
21 กันยายน : วันสันติภาพสากล
19 กันยายน : ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี
15 กันยายน : งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพม.7 ณ โรงเรียนสระแก้ว
05 กันยายน : โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
24 สิงหาคม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
11 สิงหาคม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
11 สิงหาคม : ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
31 กรกฎาคม : ประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอล ประจำปี 2560
28 กรกฎาคม : การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก
27 กรกฎาคม : โครงการรณรงค์เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง ประจำปี 2560
19 กรกฎาคม : อบรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19 กรกฎาคม : ประชุมกรรมการสถานศึกษา
12 กรกฎาคม : กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
11 กรกฎาคม : กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดาราจัน
10 กรกฎาคม : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
10 กรกฎาคม : กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
04 กรกฎาคม : อบรมความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด โดยวิทยากรจากกรมการปกครอง
04 กรกฎาคม : โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
28 มิถุนายน : กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
23 มิถุนายน : กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2560
12 มิถุนายน : นายธีระวัฒน์ วรรณุช ผู้อำนวยการ สพม.7 เยี่ยมโรงเรียน
21 พฤษภาคม : ประชุมผู้ปกครองนักกีฬา ภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
12 พฤษภาคม : ปฐมนิเทศและแจกอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
20 กุมภาพันธ์ : เลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
17 กุมภาพันธ์ : การแสดงฉ่อยรามเกียรติ์ จากโอเล่ละคร
07 กุมภาพันธ์ : กิจกรรมออกกำลังกาย
02 กุมภาพันธ์ : เทศกาลฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประเทศไทยและนานาชาติ
16 มกราคม : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
13 มกราคม : ประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่
10 มกราคม : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
09 มกราคม : วิทยากรจากโรงพยาบาลปากพลี ให้ความรู้เรื่องการตรวจหาสารเสพติดและบุหรี่

2559

30 ธันวาคม : สักการะศาลพ่อใหญ่
05 ธันวาคม : ถวายอาลัย ร.9 ณ อบต.ท่าช้าง
02 ธันวาคม : อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
30 พฤศจิกายน : มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2559
28 พฤศจิกายน : บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ อบต.ท่าช้าง
25 พฤศจิกายน : พิธีถวายราชสดุดี มหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2559
21 พฤศจิกายน : สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
18 พฤศจิกายน : ผลงานนักเรียน ผลิตภัณฑ์สบู่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
18 พฤศจิกายน : ติวสอบนักธรรมศึกษา
14 พฤศจิกายน : กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
01 พฤศจิกายน : นักเรียนจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
31 ตุลาคม : เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559/รับครูใหม่/ร่วมถวายอาลัย ร.9
29 ตุลาคม : ร่วมแปรอักษรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

ความคิดเห็น