โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารวิชาการภาพกิจกรรม

รับเอกสารและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเมืองนครนายก ส่งมอบเอกสารเเละอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียน มีการจัดกิจกรรมโดยใช้มาตรการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 มีการแบ่งช่วงเวลาให้นักเรียนแต่ละชั้นในการเข้ารับอุปกรณ์ เพื่อลดความแออัด

 

 

ความคิดเห็น