โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565

10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีพระครู ให้ความกรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม แก่ครูและนักเรียน

ความคิดเห็น