โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่  25   สิงหาคม 2566  โรงเรียนเมืองนครนายก  ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน  (ASEAN day)  เนื่องในวันที่  8  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน  ภายในงานได้มีการจัดการแข่งขัน  ชุดประจำชาติ  การตอบคำถามชิงของรางวัล  และนิทรรศการประเทศ  โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทคือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

ความคิดเห็น