โรงเรียนเมืองนครนายก

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

สพม.7 ตรวจสอบภายใน 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนเมืองนครนายก ประจำปี 2564 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

Read More