โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารทั่วไปภาพกิจกรรม

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีฯ

5 เมษายน 2564 จังหวัดนครนายก จัดการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 จังหวัดนครนายก ณ ศรีกะอางแคมป์ ต.ศรีกะอาง จ.นครนายก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ความคิดเห็น