โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเมินวิทยฐานะ

31 มีนาคม 2564  โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการประเมินวิทยฐานะ ว21 บุคลากรของโรงเรียน โดยมีครูที่เข้ารับการประเมิน คือ ครูปิยฉัตร โลไทยสงค์ และ ครูธีรพงษ์ จันดีสา

ความคิดเห็น