โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารงานบุคคลภาพกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ครูศศิธร  สมหมาย และ น้าสมพงษ์  ลี้พิมพา

วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2564

ณ  หอประชุม  โรงเรียนเมืองนครนายก

30 กันยายน 2564  โรงเรียนเมืองนครนายก จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีบุคลากรโรงเรียนจำนวน 2 ท่านที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ 1.) นางศศิธร  สมหมาย  ตำแหน่ง  ครู  2.) นายสมพงษ์  ลี้พิมพา  ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ความคิดเห็น