โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565

ณ อาคารเมืองอมเรศ  โรงเรียนเมืองนครนายก

20 มกราคม 2565  โรงเรียนเมืองนครนายก จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรอง วัดอุณภูมิ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ชั้นเรียน แต่ละกลุ่มเดินทางร่วมการประชุมผู้ปกครอง กลุ่มละ 1 วัน รวมเป็นเวลา 3 วัน มีผู้ปคกรองและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากตลอด 3 วัน โดยมีกิจกรรมผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษา รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และพบปะครูผู้สอนแต่ละรายวิชา

ความคิดเห็น