โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

                     วันที่  18  สิงหาคม  2566  โรงเรียนเมืองนครนายก  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนทุกระดับชั้นปี
  • ประกวดชุดรีไซเคิล
  • การแข่งเกมพร้อมทั้งมอบ เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลในการแข่งขัน ROV  e-Sport
  • การแสดงดนตรีในงานของนักเรียน
  • การได้ให้นักเรียนได้เปิดบูธขายของตามความต้องการของนักเรียน

 

ความคิดเห็น