โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

ภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเมืองนครนายกจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียน  มีการจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดการประชุมเป็นอย่างดี

ความคิดเห็น