โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมทัศนศึกษายังสวนสนุก Dreamworld จังหวัดปทุมธานี โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แรงกระทำ แรงเฉื่อย การเคลื่อนที่ ฯลฯ และส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันเพื่อความรัก ความสามัคคีของนักเรียน ผ่านเครื่องเล่นต่าง ๆ ในสวนสนุก เช่น บ้านผีสิง บ้านยักษ์ ฯลฯ โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ความคิดเห็น