โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารวิชาการภาพกิจกรรม

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566

             เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเมืองนครนายก ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดท่าช้าง จังหวัดนครนายก  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในฤดูการเข้าพรรษา อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น