โรงเรียนเมืองนครนายก
slideกลุ่มบริหารวิชาการ

มอบรางวัลการแข่งขัน DOW CST AWARD 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

DOW CST AWARD 2023 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

20 พฤศจิกายน 2566 นายภาณุพงศ์  สุขะวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน DOW CST AWARD 2023 ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันดังกล่าว จัดโดยจัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยใน ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

  1. น.ส.ศศิธร  ครองยุทธ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  2. น.ส.ชนกชนม์  สังสมศักดิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  3. น.ส.กุลธิดา  ทิมตระหง่าน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานคือ นายธีรพงษ์  จันดีสา

ความคิดเห็น