โรงเรียนเมืองนครนายก

กลุ่มบริหารทั่วไป

slideกลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรม Big Cleaning Day

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสา “Big Cleaning Day”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read More
กลุ่มบริหารทั่วไปภาพกิจกรรม

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีฯ

จังหวัดนครนายก จัดการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 จังหวัดนครนายก ณ ศรีกะอางแคมป์ ต.ศรีกะอาง จ.นครนายก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Read More