โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารวิชาการภาพกิจกรรม

การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564

9 สิงหาคม 2564  โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรม อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ทาสี  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) อ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  จึงดำเนินการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 หัวข้อในการอบรมคือ 1) ลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด 2) ลูกเสือกับการป้องกันภัยจากยาเสพติด

สื่อประกอบการอบรม

  1. สื่อนำเสนอกการอบรม
  2. บันทึกการจัดการอบรม
  3. อัลบั้มภาพการจัดการอบรม
ความคิดเห็น