โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

แบบทดสอบความรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนเมืองนครนายก
จัดทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
โดยผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยัง E-Mail ที่ได้กรอกไว้
*กรุณาตรวจสอบ E-Mail ให้ถูกต้องก่อนส่งคำถาม
**เปิดให้ทำแบบทดสอบจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น